El projecte FIARE estrena nova pàgina web

Fes una visita:

http://www.proyectofiare.com

Anuncis

Projecte Fiare

L’activitat econòmica no és neutral. No se desenvolupa mitjançant mecanismes automàtics, involuntaris o inintencionats. Tota decisió econòmica és, en darrer terme, una decisió ètica, assumida des d’un marc determinat de convicció, les conseqüències de les quals afavoreixen uns i perjudiquen altres.
En els nostres entorns, cada vegada més persones i organitzacions es van fent conscients d’aquesta realitat i intenten prendre les decisions sobre el destí dels seus estalvis, sobre les seves sol·licituds de crèdit o les seves inversions amb responsabilitat, basant-se en una informació fiable i suficient.
Sorgeixen així preguntes com les següents:

  • Queden cobertes pel sistema bancari actual les nostres demandes com a estalviadors, consumidors i inversors?
  • Troben les organitzacions socials i els seus usuaris resposta a les entitats financeres tradicionals?
  • On i des de quins criteris inverteixen els nostres diners les institucions financeres?
  • Responen les entitats financeres a les demandes de les nostres societats i especialment a les que provenen dels sectors més desafavorits?
  • Existeix un model alternatiu de banca que situï aquestes demandes al centre de la seva missió, visió i valors?

La pretensió de donar respostes satisfactòries en aquetes preguntes es troba a l’inici i la base del projecte de Banca Ètica de Fiare.

%d bloggers like this: